Regulamin

1. Każda Klientka SLOW MOVE zobowiązana jest do zapoznania się, zaakceptowania oraz przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
2. Zapis na zajęcia jest wstępną formą rezerwacji miejsca na zajęcia.
3. Zapis na zajęcia powinien obejmować imię i nazwisko uczestniczki, nr telefonu, adres email) oraz nazwę i termin wybranych zajęć wraz z preferowaną formą płatności (gotówka/karta/przelew).
4. Zapisu na zajęcia można dokonać w recepcji Slow Move – osobiście, telefonicznie lub mailowo..
5. Wysokość opłat za zajęcia określa cennik Slow Move.
6. Uczestniczkami zajęć mogą być jedynie osoby, które mają uregulowane opłaty za zajęcia.
7. Rezerwację miejsca na zajęciach gwarantuje wykupienie karnetu.
8. Przed zajęciami należy za każdym razem okazać karnet w recepcji lub wykupić jednorazowe wejście.
9. Karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie.
10. Karnety mają termin ważności i po jego przekroczeniu nie będą uznawane.
11. W razie nieobecności lub rezygnacji z zajęć opłaty za karnet nie podlegają zwrotowi.
12. Nie ma możliwości przedłużenia ważności karnetu w razie nieobecności.
13. W przypadku nieobecności, zgłoszonej z co najmniej 24h wyprzedzeniem, Klientka może wziąć w innych, wybranych przez siebie zajęciach jeśli będzie wolne miejsce w grupie. Tylko raz w ramach obowiązującego karnetu.
14. Karnety obowiązują od daty pierwszych do ostatnich wybranych zajęć, odpowiednio jeśli 1 x tyg – 4 zajęcia, 2 x tyg – 8 zajęć, 3 x tyg 12 zajęć.
15. Poprzez zakupienie karnetu lub jednorazowego wejścia osoby biorące udział w zajęciach, oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
16. Przed udziałem w pierwszych zajęciach Slow Move należy wypełnić KARTĘ ZDROWIA.
17. O wszelkich urazach, kontuzjach i problemach zdrowotnych należy poinformować instruktora przed zajęciami.
18. SLOW MOVE nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków.
19. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona – max. 5 osób. W przypadku zapełnienia się grupy, lista uczestniczek zostaje zamknięta.
20. Istnienie grupy warunkuje minimalna liczba 3 osób.
21. W przypadku nieobecności instruktora SLOW MOVE może wyznaczyć zastępstwo na zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym uczestniczek.
22. W sytuacjach losowych SLOW MOVE ma prawo do odwołania zajęć. Niewykorzystana za nie kwota zostanie zaliczona na poczet kolejnych zajęć.
23. SLOW MOVE zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć, instruktora, likwidacji grup oraz zmiany cennika.
24. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort ćwiczących osoby spóźnione nie będą wpuszczane
25. Na sali prosimy o niekorzystanie z telefonów komórkowych.
26. Prosimy nie wnosić na salę jedzenia ani słodkich oraz ciepłych napojów.
27. Klientka po zostawieniu w recepcji karnetu SLOW MOVE otrzymuje kluczyk do szafki w przebieralni
28. Za zgubienie lub złamanie kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 30 zł..
29. SLOW MOVE nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestniczek zajęć pozostawione w szatniach, szafkach oraz w innych pomieszczeniach SLOW MOVE
30. Osoby niszczące sprzęt ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
31. Prosimy nie filmować, nie nagrywać i nie fotografować zajęć bez zgody instruktora.
32. Slow Move zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji dotyczących zajęć drogą mailową